Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

•    Utworzyć konto w sklepie internetowym
•    Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
•    Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://vipsklep.com.pl/1-regulamin_sklepu.html
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.    UTWORZENIE KONTA

1.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://vipsklep.com.pl/sklep,klienci,rejestracja.html wypełnić Formularz Rejestracji:
1.1.1.    Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło.

1.2.    Następnie należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

1.3.    Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1.    Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.    Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3.    W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient chcąc kontynuować składanie Zamówienia klika na zakładkę „Twój koszyk ” i zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1.    Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2.    Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
2.3.3.    Klient ma możliwość podania kodu kuponu rabatowego.

2.4.    Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.
2.4.1.    Klient, który posiada Konto wybiera opcję „Jestem Klientem (mam konto w sklepie) i podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Dalej”. Klient ma możliwości zalogowania się również korzystając ze swojego Konta w serwisie Facebook.com lub Google.com.
2.4.2.    Klient, który nie posiada Konta wybiera opcję „Jestem nowym Klientem” i klika pole „Dalej”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5.
2.4.3.    Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta wybiera opcję „Szybki zakup” oraz klika pole „Dalej”.

2.5.    Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której
2.5.1.    Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest informowany o ich koszcie.
2.5.2.    Klient ma podgląd swoich danych i danych do wysyłki oraz ma możliwości ich zmiany. W razie składania Zamówienia po raz pierwsze albo bez tworzenia Konta Klient jest obowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; kraj). Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest jeszcze do podania nazwy firmy oraz NIP. W razie adresu dostawy innego niż podany wyżej Klient obowiązany jest również do podania adresu dostawy.
2.5.3.    Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.

2.6.    Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia:
2.6.1.    Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.6.2.    Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.6.3.    Wybrany sposób dostawy i płatności oraz ich koszt.
2.6.4.    Dane Klienta oraz dane dostawy.
2.6.5.    Ewentualne uwagi do Zamówienia

2.7.    Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link potwierdzający chęć złożenia Zamówienia (wraz z jego podsumowaniem) – należy kliknąć na nadesłany link i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.    NEWSLETTER

3.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, wybranie opcji „Zapisz się” oraz kliknięcie pola „Zapisz” - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
3.2.    Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta lub składania Zamówienia – w momencie utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany także na Newsletter.

4.    INFORMACJE DODATKOWE

4.1.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2.    Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres biuro@vip.sklep.pl.
4.1.3.    Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1.    przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2.    przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3.    Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
q0_2.png